Algemene voorwaarden

Indien een huurder eenmaal onder de voorwaarden van Blonk markten een of meerdere kramen/grondplaatsen heeft gehuurd, wordt hij/zij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepassing van de voorwaarden bij alle daarna door hem/haar opgegeven inschrijvingen, ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door Blonk markten.

1. Het is niet toegestaan uw kraam/grondplaats onder te verhuren aan derden.

2. Blonk markten is niet aansprakelijk voor schade – in welke vorm dan ook – opgelopen tijdens, vóór en/of na de markten en evenementen. Ten tijde dat u de kraam huurt is de verantwoordelijkheid van de kraam voor u. Als uw kraam beschadigd raakt of eventuele schade aan derden door welke invloeden ook is dit de verantwoording voor de huurder van de desbetreffende kraam.

2.1 In het geval van extreme windvlagen cq. plotseling opstekende storm wordt u geacht voldoende materiaal bij u te hebben om de kraam goed vast te zetten (spanbanden, enz.). Mocht blijken dat u niet in het bezit bent van dit materiaal dan wordt u onmiddellijk van de markt verwijderd. Dit i.v.m. de veiligheid van het publiek, uw eigen collega’s en uzelf en uw betaling of borg wordt niet gerestitueerd.

3. De rechter zijkant van uw kraam (als u achter uw kraam staat) is voor u bestemd om eventueel iets op te hangen. De linker kant houdt u vrij voor uw collega aan deze kant.

4. Op onze markten en evenementen wordt minimaal 20 euro borg gevraagd voor het schoon achterlaten van uw plaats (dit betaald u ter plaatsen). Dit bedrag krijgt u aan het einde van de markt terug als de plaats schoon blijkt te zijn. Verlaat u de plaats zonder de borgbon in te leveren dan vervalt u het recht van terugbetaling van de borg. Laat u na afloop uw afval alsnog liggen dan heeft Blonk markten het recht om u nog een naheffing te sturen van minimaal 50 euro voor het opruimen van uw afval.

5. Het gebruik van een stroomaansluiting geschied op eigen risico. Schadeclaims kunnen niet bij Blonk markten worden ingediend. Wij kunnen tevens niet meer garanderen dat de afstand tot een stroompunt binnen 25 meter zal zijn. Blonk markten is niet aansprakelijk bij stroomstoringen of andere overmacht wat met stroom te maken heeft, aangezien u stroom gebruikt op eigen risico (geldt ook voor stroomkasten).

5.1 Bij gebruik van stroom dient u zelf voor deugdelijke kabels te zorgen en dit af te dekken met rubberen matten. Als u stroom gaat gebruiken (hier zijn kosten aan verbonden vanaf 10 euro) mag u niet meer dan 400 Watt gebruiken.

5.2 U mag alleen stroom gebruiken met toestemming van Blonk markten. Bent u van plan om meer stroom te gebruiken, geef dit dan door. Uw eigen stroomvoorziening mag u alleen plaatsen met goedkeuring van Blonk markten.

6. Men kan Blonk markten nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen, tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.

7. Er mogen geen spullen voor of naast de kraam worden geplaatst als u een hoekkraam heeft geboekt.

8. Mocht u uw koopwaar dermate in het looppad van de markt zetten zodat het storend is voor het publiek en ook storend is voor de collega naast u die door uw uitbreidingen in het niet valt dan heeft Blonk markten het recht om u te sommeren deze handel binnen uw kraam te zetten.

9. U mag alleen de artikelen verkopen waarmee u zich heeft ingeschreven.

9.1 Blonk markten heeft het recht om de verkoop van andere goederen aan de huurder te ontzeggen.

10. Standhouders die food verkopen zijn verplicht om goedgekeurde blusmiddelen (6 kg) en branddeken bij zich te hebben en ook minimaal 2 afvalbakken zelf te verzorgen welke inhoud mee naar huis dient te worden genomen. Verder worden deze standhouders geacht zich aan de regels van de Keuringsdienst van Waren te houden. Dit houdt o.m. ook in dat beide zijkanten van de kraam van zeilen of andere afschutting materiaal voorzien dienen te zijn.

11. Indien door omstandigheden (buiten de wil van de organisator) het evenement geen doorgang kan vinden wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

11.1 In geval van overmacht heeft Blonk markten de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden, dan wel invloeden van buitenaf, verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.

12. De hoogte van het borgbedrag dient ten allen tijde minimaal € 76,50 te zijn.

12.1 Indien het op onze bankrekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen. Op het moment dat u van de borg geen gebruik meer wilt maken krijgt u deze teruggestort (wordt nooit verrekend op de braderie)

13. In het geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement heeft Blonk markten het recht om een beslissende stem uit te spreken.

13.1 Mocht een huurder zich niet bij deze beslissing neer willen leggen dan heeft Blonk markten de bevoegdheid om deze huurder van het evenement te weren.

14. Annuleren van een geboekte markt dient schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt heeft ontvangen. Kosten bij annulering: tot 15 dagen voor evenementdatum: € 10,00 administratiekosten en 14 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van Blonk markten).

14.1 U dient anderhalf uur voor het evenement begint aanwezig te zijn

14.2 Bent u niet op tijd dan vervalt uw recht tot staan en vindt er geen terugbetaling plaats. Als u een borgbetaling heeft gedaan voor kraam/grondplaats en u bent niet verschenen bij een evenement, ofwel niet 15 dagen van te voren het evenement heeft afgezegd, dan vervalt uw borgbetaling en ook het recht op alle door ons aan u toegewezen evenementen. Uw borg wordt alleen maar teruggestort (minus de administratiekosten) als uw reden geaccepteerd is door Blonk markten.

15. Indien er officieel besloten wordt dat de markt/braderie geen doorgang mag vinden door omstandigheden o.a. slechte weersomstandigheden krijg u bij de volgende boeking korting van 50% van de afgelaste markt/braderie (Deze korting is een jaar geldig vanaf markt/braderie die afgelast is). Van de deelnemers met borg geldt hetzelfde, deze krijgen een factuur toegestuurd.

16. Parkeerkosten zijn voor rekening van de huurder.

17. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaak bestrijding, k.v.k, crk, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

18. U bent verplicht om ten allen tijde de aanwijzingen en veranderingen op het evenement op te volgen als Blonk markten, politie en brandweer u daarom vraagt.

19. Een achterbouw of aanhanger achter de kraam/ grondplaats kunnen wij u niet beloven maar de medewerkers van Blonk markten zullen altijd hun best doen om u van dienst te zijn.

20. Het is verboden om alcohol te verkopen op onze evenementen of achter de kraam/grondplaats te nuttigen.

21. Aanmelding kan via website van www.blonkmarkten.nl

21.1 Blonk markten kan ten allen tijde een standhouder en/of bevestiging ontbinden of weigeren zonder reden van opgave.

21.2Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Blonk markten gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

212.4 De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de giro- of bankrekening van Blonk markten is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van Blonk markten is bijgeschreven, heeft Blonk markten de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven.

22. Aanmeldingen gaan altijd via de website en zijn pas definitief na bevestiging van Blonk markten.

Er kunnen foto’s of films gemaakt worden voor social media wij proberen zoveel mogelijk u niet in beeld te brengen.

*Bij het niet tijdig afmelden zijn we genoodzaakt om het Incassobureau in te schakelen. De overige gemaakte kosten worden tevens op u verhaald.

Algemene voorwaarden Blonk markten gedeponeerd bij de kamer van koophandel.